تیم اجرایی
جواد سیدحمزه
Project Manager
آرمیتا جمالیان
Business Development
محمد آذری
Public Relation
وحید ابوالحسنی‌نژاد
Sponsorship
افشین محمدی
Design
اتابک اکسون
Community Organizer